Всяко физическо лице, субект на лични данни, може да подаде заявление за упражняване на права за защита на лични данни, както следва:

 

1.    Заявление за упражняване на права за защита на лични данни може да се подаде по един от следните начини:

·         по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на следния имейл адрес: dpo@saglasielife.bg

·         на място в офис на ЖЗК „Съгласие” АД;

·         по пощата на адреса на Централно управление на ЖЗК „Съгласие” АД: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 117.

2.    Заявлението следва да съдържа следната информация:

·         Идентификация на лицето – име и ЕГН /номер на полица/клиентски номер;

·         Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;

·         Искане – описание на искането;

·         подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице, освен ако специален закон не предвижда друго. При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и съответното нотариално заверено пълномощно.

ЖЗК „Съгласие” АД предоставя информация относно действията, предприети във връзка със заявлението за упражняване на права за защита на лични данни в срок от 1 (един) месец от получаване на заявлението. При необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 (два) месеца, като се взема предвид сложността на подаденото заявление. Дружеството уведомява за всяко такова удължаване на срока в рамките на един месец от получаване на заявлението.

ЖЗК „Съгласие” АД не е задължено да отговори на подадено заявление, ако не може да идентифицира лицето, което го е подало. Дружеството може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава заявлението.