Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Животозастрахователна компания „Съгласие“ (ЖЗК „Съгласие“ АД), в качеството си на застрахователно дружество, което разпространява основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, припознава целите на Регламент (ЕС) 2019/2088 относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги и осъществява своята дейност като следва политика на отговорно отношение към проблемите, свързани с опазването на околната среда.

 

На основание чл. 4, пар. 1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2019/2088 ЖЗК „Съгласие“ АД съобщава, че към настоящия момент не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, защото:

  • отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта, целите за устойчиви инвестиции и стимулите за екологичните и социалните характеристики в процеса на вземане на инвестиционни решения не са достатъчно добре развити;
  • финансовият пазар не разполага с надеждни данни, които могат да се използват, за да се потвърди, че даден актив или продукт отговаря на трите критерия за „устойчивост“. Социалният критерий, например, е труден за оценка, доколкото повечето приети индекси не гарантират, че дадена компания например осигурява разнообразие или равенство между половете, нито гарантират, че дадена компания не използва детския труд;
  • към момента не е приет и пълният пакет от технически стандарти към Регламент (ЕС) 2020/852 (Таксономия).

         
ЖЗК „Съгласие“ АД ще преразгледа инвестиционната си политика като възнамерява да започне да отчита основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, когато бъдат приети и влязат в сила всички регулаторни технически стандарти, които са предвидени в Регламент (ЕС) 2019/2088, Регламент (ЕС) 2020/852 (Таксономия) и когато разполага с достатъчното и надлежни данни, които да позволят на дружеството да определи дадена инвестиция като „устойчива“.


По отношение на застраховките „Живот“, свързани с инвестиционен фонд, ЖЗК „Съгласие“ АД, доколкото самостоятелно не определя инвестиционната им политика, а тя е изцяло в прерогатива на съответното дружество за управление на активи, то ЖЗК „Съгласие“ АД може само да информира ползвателите на застрахователни услуги за прилаганата от съответното дружество инвестиционна политика.


Информация за прилаганата от тези дружества политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса си на вземане на инвестиционни решения в съответствие на Регламент (ЕС) 2019/2088 е публикувана на официалните им страници в интернет, както следва:

         
Съветът на директорите на ЖЗК „Съгласие“ АД в съответствие с чл. 12, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2019/2088 ще информира ползвателите на застрахователни услуги своевременно за всяка промяна в прилаганата от дружеството политика, свързана с интегрирането на рисковете за устойчивост в процеса си на вземане на инвестиционни решения.