На вниманието на притежателите на застраховка „Живот“ – Фондполица Пакет

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Уведомяваме Ви, че управляващото дружество KD Skladi d.o.o. и управляваните от него фондове са с нови наименования. Промяната е в резултат на придобиването на управляващото дружество от Generali CEE Holding B.V. и се отнася само до наименованията на дружествата.

По информация, получена от дружеството на 03.09.2019 г., промяната касае само наименованията и всичко друго, включително инвестиционния им профил и екипът, отговарящ за управлението на фондовете и пакетите, остава непроменено.

Новото наименование на KD Skladi d.o.o. е Generali Investments d.o.o., а наименованията на управляваните от него фондове се променят, както следва:

 Наименование на фонда

Ново наименование на фонда

KD Krovni sklad

Generali Krovni sklad

 KD Galileo, mešani fleksibilni sklad

Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad

KD Rastko, evropski delniški sklad

Generali Rastko Evropa, delniški

KD Bond, obvezniški – EUR

Generali Bond, obvezniški – EUR

KD MM, sklad denarnega trga – EUR

Generali MM, sklad denarnega trga – EUR

KD Prvi Izbor, sklad delniški skladov

Generali Prvi Izbor, sklad delniški skladov

KD Balkan, delniški

Generali  Jugovzhodna Evropa, delniški

KD Novi trgi, delniški

Generali Novi trgi, delniški

KD Surovine in energija, delniški

Generali Surovine in energija, delniški

KD Tehnologija, delniški

Generali Tehnologija, delniški

KD Vitalnost, delniški

Generali Vitalnost, delniški

KD Indija – Kitajska, delniški

Generali Indija – Kitajska, delniški

KD Latinska Amerika, delniški

Generali Latinska Amerika, delniški

KD Vzhonda Evropa, delniški

Generali Vzhonda Evropa, delniški

KD Dividendni, delniški

Generali Dividendni, delniški

KD Amerika, delniški

Generali Amerika, delniški

KD Corporate Bonds, obvezniški – EUR

Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR