.

КРЕДИТИРАНЕТО – ЧАСТ ОТ НАШЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ!

 

В нашето забързано и несигурно ежедневие почти на всеки се налага да ползва кредити - дали нещо за дома на изплащане или за нова кола, дали за мечтаното жилище, често се налага да се обърнем за финансова помощ към кредитна / финансова институция.

 

  

 

Застраховка „Живот“ на кредитополучател е нещо изключително полезно и важно в момент, когато човек ползва кредит! 

 

Сключвайки застраховка „Живот“ на кредитополучател Вие гарантирате спокойствие и защита на Вашите дългосрочни интереси. Целта на застраховката е покриване на рискове и събития, които могат да възникнат с кредитополучателите по време на срока на изплащане на кредита и биха причинили трудности, както на Вас, като кредитополучател, така и на Вашите най – близки хора.


Покрити рискове:

  • Смърт на застрахованото лице в резултат на  злополука или заболяване
  • Трайно намалена или загубена работоспособност на застрахованото лице над 75 % в резултат на злополука или заболяване
  • Временна неработоспособност на застрахованото лице в резултат на злополука или заболяване.

За по-голямо удобство, ЖЗК „Съгласие“ е обединила тези покрития в четири различни пакета.

Застрахователната сума се променя през срока на договора и представлява остатъчната стойност на баланса по кредита към момента на настъпване на застрахователно събитие е равна на остатъка по кредита.

 

Срокът на застраховката се определя в зависимост от срока на кредита и може да бъде минимум 1 година и максимум 35 години, като се прекратява на датата на пълното погасяване на кредита

 

Застраховани лица могат да бъдат лица на възраст от 18 до 65 г. включително, клиенти на Кредитна или финансова институция.

 

Застрахователната сума представлява размера на остатъчната стойност на баланса по кредита към момента на настъпване на застрахователното събитие.

 

Застрахователната премия се определя от застрахователната сума, възраст на застрахования и срока на кредита. Премията е платима еднократно или годишно, като годишната премия може да се заплаща и месечно към вноската на кредита. Застрахователната премия се дължи от застрахованото лице – кредитополучател. При договореност с кредитната институция, премията може да се заплаща за сметка на кредитора.

 

Бенефициер по застраховката е кредитната / финансовата институция

 

Валута: лева или евро