ДЕТСКА ЗАСТРАХОВКА

.

„Детска застраховка” е възможност за родителите да осигурят нужната финансова сигурност за най-важните моменти в живота на своето дете – навършване на пълнолетие, завършване на висше образование, покупка на автомобил, начална вноска за собствено жилище и т.н.

Застраховката може да бъде и чудесен подарък от близки на едно новородено дете – баба, дядо, леля, чичо, вуйна, вуйчо и т.н. Те биха могли да обезпечат финансово новия член на семейството, като му осигурят едно добро образование или уверен финансов старт при навършване на пълнолетие.
 

С „Детска застраховка” могат да бъдат застраховани лица от 0 до 22 навършени години в началото на застрахователния договор.
 

Основни покрития на застраховката:

1. Доживяване на Застрахования на крайна дата на застрахователния договор

 • изплаща се застрахователната сума при доживяване, определена в застрахователния договор, като сумата може да бъде изплащана и разсрочено на Застрахованото лице ( за период от 1 до 6 г.)

2. Трайно намалена или загубена работоспособност на Застрахования в резултат на злополука над  50%

 • изплаща се застрахователна сума по този риск и полицата се прекратява.


Допълнителни покрития на застраховката
:


1. Освобождаване от плащане на премии в случай на смърт или трайно намалена работоспособност на Застраховащия над 50 % в резултат на злополука, възникнала след началото на застрахователния договор

 • полицата се освобождава от плащане на премии до края на срока на договора, като застраховката остава в сила за пълния размер на застрахователната сума по основно покритие

2. Временна неработоспособност на Застрахования в резултат на злополука

 • на ползващото лице се изплаща процент от застрахователната сума в зависимост от периода на временна неработоспособност

3. Временна неработоспособност на Застрахования в резултат на общо заболяване

 • на ползващото лице се изплаща процент от застрахователната сума в зависимост от периода на временна неработоспособност

4. Трайно намалена или загубена работоспособност на Застрахования в резултат на общо заболяване или инфекциозно заболяване

 • на ползващото лице се изплаща процент от  застрахователната сума по допълнителното покритие, равен на процента загубена работоспособност

Срок на застраховката:  от 3 до 25 години.


Начин на плащане
: еднократно за целия период или годишно, разсрочено на месечни, тримесечни и шест месечни вноски.


Валута
: EUR / BGN
 

Териториален обхват: цял свят


Предимства
:

 • „Детска застраховка” дава максимална сигурност и гаранция за живота и  бъдещето на Вашите деца.
 •  Вие сами планирате каква сума да бъде събрана и точно кога детето Ви да разполага с нея.
 •  С малки месечни вноски натрупвате значим капитал за Вашето дете.
 • Със сключването на „Детска застраховка” имате възможност да увеличите първоначалната застрахователна сума с евентуално разпределената годишна доходност от управление на резервите.
 • Сами решавате кога и с колко да промените размера на вноските.
 • Възможност спестените от Вас средства да бъдат вложени с еднократна вноска за по-добър живот на Вашето дете.
 • Избор на валутата на застрахователно покритие.
 • Получените средства и обезщетения не подлежат на данъчно облагане.
 • Възможност да добавите допълнителни рискове, с които да увелчите застрахователната защита на вас и вашето дете.
 • Основен информационен документ - "Детска застраховка"