ЗАСТРАХОВКА "ЖИВОТ"

.

БЪДЕЩЕТО ТИ ГО ЗАСЛУЖАВА!

       

Класическа застраховка „Живот” осигурява спокойствие и финансова защита на застрахованото лице и неговите близки при непредвидени застрахователни събития, като същевременно предоставя възможност за спестяване на средства за реализиране на бъдещи цели. Продуктът е предназначен за клиенти, за които е важно да спестяват при нисък инвестиционен риск.

 

Покрити рискове:

  • Доживяване на Застрахования на крайната дата на периода на застрахователно покритие – изплаща се договорената застрахователна сума и разпределения бонус, ако има такъв.
  • Смърт на застрахования в периода на застрахователно покритие – изплащане се договорената застрахователната сума плюс разпределения бонус, ако има такъв.

Застраховка „Живот” предлага гъвкава програма за  допълнителна защита. Клиентът може да избере и добави към нея“:

Допълнителна застраховка „Злополука”

Допълнителна застраховка „Критично заболяване”

  

Застраховани лица: Лица в добро здравословно състояние на възраст от 14 до 65 навършени години към началото на застрахователния договор.

Застраховката може да бъде индивидуална или взаимна. Взаимна застраховка е застрахователен договор, сключен от две лица върху техните свързани животи и при условие, че съществува застрахователен интерес /съпрузи, лица, живеещи във фактическо извънбрачно съжителство, лица в родствена връзка или съдружници в дружества/.

 

Срок на застраховката:  от 5 до 25 години.

 

Начин на плащане: еднократно или разсрочено

 

Валута: лева или евро

 

Териториален обхват: цял свят

 

Предимства на застраховка „Живот“:

  • Застрахователна защита;
  • Възможност за дългосрочно инвестиране и планиране на финансово обезпечение в бъдеще;
  • Ползване на данъчни преференции;
  • Не се допуска принудително изпълнение върху застрахователните суми.


Основен информационен документ - застраховка "Живот"- еднократно плащане
Основен информационен документ - застраховка "Живот"- разсрочено плащане