Животозастрахователна компания „Съгласие” АД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175247407, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1303, бул. „Тодор Александров” № 117, тел. 02/ 933 79 11, факс 02/ 933 79 19, e-mail: office@saglasielife.bg.

Основен предмет на дейност на ЖЗК „Съгласие” АД е застраховане на лица срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост чрез Застраховка „Живот”, „Женитбена и детска застраховка”, Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, Срочна застраховка „Живот”, Застраховка „Живот” на кредитополучатели, застраховка „Злополука”, и допълнителни застраховки „Злополука” и „Критично заболяване”.