1. Право на достъп:

Във връзка с обработването на лични данни всяко физическо лице, субект на тези данни, има право да поиска:

 • информация за това дали отнасящи се до това лице данни се обработват от ЖЗК „Съгласие” АД, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на лицето, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до това лице.

Предоставянето на достъп до лични данни не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на трети лица или да доведе до нарушаване на нормативно задължение на ЖЗК „Съгласие” АД. Когато исканията за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяемост, дружеството може да начисли разумна такса въз основа на административните разходи за предоставяне на информацията или да откаже да отговори на заявлението за достъп. ЖЗК „Съгласие” АД преценява за всеки отделен случай дали дадено искане е явно неоснователно или прекомерно и уведомява лицето за своето решение.

 

2. Право на корекция и изтриване:

В случай че ЖЗК „Съгласие” АД обработва непълни или сгрешени/грешни данни, всяко физическо лице, субект на тези данни, има право да поиска:

 • дружеството да заличи, коригира или блокира личните данни обработването, на които не отговаря на изискванията на закона;
 • дружеството да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

 

3. Право на възражение:

По всяко време физическо лице, субект на лични данни, има право да:

 • възрази срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • възразите срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

 

4. Право на ограничаване на обработването:

Всяко физическо лице, субект на лични данни, може да поиска ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

 • оспорва верността на данните, за периода, в който трябва дружеството да провери верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да бъдат изтрити от ЖЗК „Съгласие” АД, лицето иска тяхното ограничено обработване; или
 • въпреки че дружеството повече няма нужда от тези данни (за определената цел), физическото лице има нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • е подало възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

 

5. Право на преносимост на данни:

Всяко физическо лице, субект на лични данни, може да поиска от ЖЗК „Съгласие” АД да предостави личните му данни, които е поверил на дружеството в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако са изпълнени следните условия:

 • дружеството обработва тези данни на основание дадено съгласие или в изпълнение на договорно задължение и
 • обработването на тези данни се извършва автоматично.

 

6. Право на оттегляне на дадено съгласие за обработка на лични данни:

Всяко физическо лице, субект на лични данни, има право да оттегли своето съгласие за обработване на личните му данни, когато обработката им се основава на това основание.

 

7. Право на жалба:

В случай че дадено физическо лице, субект на лични данни, счита че ЖЗК „Съгласие” АД нарушава приложимата нормативна уредба, то може да се свърже с дружеството за изясняване на казуса.

Лицето също така има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни с адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.