ЖЗК „Съгласие” АД обработва лични данни на следните основания:

1. За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

Ние обработваме идентификационните данни и други лични данни, включително данни за здравословното състояние на физическо лице, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по сключените договорите.

Обработването на лични данни в тази хипотеза се извършват с цел:

-     идентифициране на физическо лице при: сключване на нов или изменение на съществуващ застрахователен договор, трудов и/или друг вид договор, извършване на плащания и адресиране на оплакване/жалба. Идентифицирането на физическо лице се извършва по всички търговски и комуникационни канали – търговски обект, телефон и електронна форма за контакт;

-     управление и изпълнение на процеса по приемане за застраховане и подбор на персонал;

-     изготвяне на предложения за сключване на договори, включително застрахователни;

-     за осигуряване на цялостно обслужване на сключените договори;

-     актуализиране на лични данни на физическите лица или на информацията за обслужване на сключени договори;

-     обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби;

-     уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които лицата ползват при нас;

-     данните от сметки/фактури на физическите лица се обработват за цели финансовото обслужване на сключените с лицата договори.

 

2. За изпълнение на нормативни задължения

Във връзка с изпълнение на нормативно установени задължения, при осъществяване на своята дейност, ЖЗК „Съгласие” АД обработва данни на своите клиенти, служители и на трети лица, и за следните цели:

-     идентифициране и обработване на обем от информация за целите на трудовото, социалното, данъчното и застрахователно законодателство в страната;

-     при установяване на трайни търговски отношения с физически лица, съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) дружеството е длъжно да идентифицира клиентите си чрез представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него;

-     във връзка със задълженията за идентифициране и автоматичен обмен на информация за целите на данъчното законодателство, ЖЗК „Съгласие” АД обработва, съхранява, използва и разкрива на трети лица данни, съгласно нормативно установените изисквания на националното законодателство и относимите актове на европейското законодателство, както и ратифицираните международни актове като Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на САЩ за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA и други;

-     предоставяне на информация на различни държавни и регулаторни органи, когато това е предвидено в съответната нормативна уредба;

-     за изпълнение на задължения на дружеството, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други нормативни актове, относими към воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

-     предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съдебна или извънсъдебна институция, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове.

 

3. След предоставяне на писмено съгласие на физическо лице

ЖЗК „Съгласие” АД обработва данни на физически лица, след предоставянето на изрично писмено съгласие на лицето за следните цели:

-     за директен маркетинг на продукти и услуги, предлагани от ЖЗК „Съгласие” АД.

 

4. С оглед наш легитимен интерес

ЖЗК „Съгласие” АД с оглед защитата на легитимния интерес на дружеството, свързан с упражняването на контрол върху процесите по създаване и разпространяване на застрахователни продукти, обработва анонимна или персонализирана информация с цел да проучи и анализира предлаганите от дружеството застрахователни продукти, както и да установи тенденциите в животозастраховането и да подобри съществуващите застрахователни продукти, както и за разработването на нови такива. За тези цели Дружеството подготвя и съхранява и статистическа информация и извършва справки в агрегиран вид.

На това основание дружеството обработва лични данни и за целите за предотвратяване на застрахователни измами.

 

5. За уреждане на застрахователни претенции

С цел уреждане на предявени застрахователни претенции и изплащане на застрахователни обезщетения и суми ЖЗК „Съгласие” АД обработва данни на физически лица, включително данни за здравословното им състояние.