Уведомление за прехвърляне на застрахователен портфейл

.

Уважаеми клиенти,
 

На основание чл. 221, ал. 1 от Кодекса за застраховането ЖЗК “Съгласие” АД уведомява всички заинтересовани лица за извършено прехвърляне на целия застрахователен портфейл от индивидуални и групови застрахователни договори на “Дженерали Животозастраховане” АД в полза на „ЖЗК “Съгласие” АД, с изключение на договорите за комбинирана здравна застраховка с рисково покритие и спестовен елемент. Прехвърлянето е осъществено въз основа на Договор за прехвърляне на застрахователен портфейл, сключен на 03.12.2015 г. между “Дженерали Животозастраховане” АД и ЖЗК “Съгласие” АД и разрешение на КФН № 122-ЖЗ/ 29.02.2016 г.

Считано от 29.02.2016 г., всички имуществени права, задължения и отговорности по сключените с “Дженерали Животозастраховане” АД застрахователни договори, предмет на цитирания по-горе договор, преминават върху ЖЗК „Съгласие” АД.

Считано от 01.03.2016 година ЖЗК “Съгласие” АД стартира цялостното обслужване на застрахователните договори  на  “Дженерали Животозастраховане” АД по всички видове застраховки, предмет на прехвърлянето.

 

Уважаеми клиенти, 

Всички застрахователни договори запазват условията, при които са сключени, и ще продължават да бъдат обслужвани от ЖЗК „Съгласие” АД с необходимото внимание, отговорност и желание за дългосрочно партньорство. 

 

За всякакви въпроси, касаещи Вашата полица, можете да се обърнете към представителите на ЖЗК “Съгласие” АД във Вашия град, на телефон 02/9337911  или на адрес office@saglasielife.bg