ЖЗК „Съгласие” АД съхранява предоставените лични данни за период, необходим за изпълнение на целите, за които са събрани, но той не може да е по-кратък от нормативно установения срок за съхранение на тази информация или от законоустановените давностни срокове за предявяване на претенции по сключените с дружеството договори.

 

Част от нормативно установените срокове за съхраняване на информация са посочени в (неизчерпателно изброяване):

-     Закон за мерките срещу изпиране на парите - относно съхраняване на информацията, свързана с идентифицирането на физическото лице за целите на закона (5 години);

-     Данъчно-осигурителен кодекс – относно съхраняване на информацията, необходима за извършване на автоматичен обмен на данъчна информация (не по-малко от 5 години);

-     Закона за счетоводството – относно сроковете за съхранение на счетоводни документи (3, 5, 10 или 50 години – в зависимост от вида на счетоводния документ) и т.н.

В редица нормативни актове са регламентирани давностни срокове, в които лице, сключило договор, може да предяви различни претенции, свързани с неговото изпълнение, например – Закона за задълженията и договорите (5 години), Кодекса за застраховането (5 години), Кодекса на труда (3 години) и т.н.

ЖЗК „Съгласие” АД няма да изтрие или анонимизира лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на жалба, подадена до дружеството.

Личните данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането на физическо лице, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.