ЖЗК „Съгласие” АД зачита и пази поверителността на събраните лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно дружеството да разкрие лични данни на следните лица:

  • Публични органи (държавни и общински органи), омбудсман;
  • Други застрахователи, съзастрахователи или презастрахователи;
  • Застрахователни посредници - брокери и застрахователни агенти;
  • Доставчици на медицински услуги, лекари, болници и др. лица, с които дружеството има сключен договор;
  • Обслужващи фирми за външни услуги (напр. поща, управление на документи, непогасени задължения, доставчици на ИТ услуги и т.н.).