За да осигури адекватна защита на данните на дружеството и на своите клиенти, служители и партньори, ЖЗК „Съгласие” АД прилага всички необходими организационни и технически мерки, като включително извършва периодична оценка на въздействието  и наблюдение върху процесите по обработване на лични данни и свързаните с тях рискове.

Дружеството е установило структури за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определило е и Длъжностно лице за защита на данните.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, дружеството може да използва и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.