УВЕДОМЛЕНИЕ до потребителите на застрахователни услуги на Взаимозастрахователна кооперация „Добруджа – М – Живот“ и ЖЗК „Съгласие” АД

.

Уважаеми клиенти,
 

На основание чл. 221, ал. 1 от Кодекса за застраховането ЖЗК “Съгласие” АД уведомява всички заинтересовани лица за извършено прехвърляне на застрахователен портфейл от застрахователни договори на ВЗК “Добруджа – М - Живот” в полза на „ЖЗК “Съгласие” АД, а именно по класовете застраховки от Приложение № 1, Раздел I, т. 1 „Животозастраховане“ и т.2 „Застраховане за брак и раждане“  от Кодекса за застраховането.
 

Прехвърлянето е осъществено въз основа на Договор за прехвърляне на застрахователен портфейл, сключен на 10.03.2016 г. между Взаимозастрахователна кооперация „Добруджа – М – Живот“ и ЖЗК „Съгласие” АД и разрешение на КФН № 515-ЖЗ/ 12.07.2016 г.
 

Считано от 26.07.2016 г., всички имуществени права, задължения и отговорности по сключените с ВЗК “Добруджа – М - Живот” застрахователни договори преминават върху ЖЗК „Съгласие” АД.
 

Всички застрахователни договори запазват условията, при които са сключени. За всякакви въпроси, касаещи Вашата полица, можете да се обърнете към представителите на ЖЗК “Съгласие” АД, на телефон 02/9337911, чрез www.saglasielife.bg или на адрес office@saglasielife.bg.