Личните данни представляват информация, която се отнася до физически лица и по която тези лица може да бъдете идентифицирани.
ЖЗК „Съгласие” АД обработва следните категории лични данни (неизчерпателно изброяване):

  • Физическа идентичност – име, ЕГН, ЛНЧ, данни от документ за самоличност, местоживеене, постоянен адрес, телефон, e-mail, както и пол, възраст, тегло, ръст и др.;
  • Физиологична идентичност – кръвна група, кръвна картина, плазма, ЕКГ, физическо състояние, инструментални и лабораторни изследвания, заболявания и др.;
  • Психическо здраве на лицето;
  • Социална идентичност – образование, квалификация, правоспособност, заемана длъжност и работодател, трудова дейност – стаж и професионален опит, гражданство и др.;
  • Семейна идентичност – семейно положение, родствени връзки, деца, включително данни за тях и др.;
  • Икономическа идентичност – банкова сметка, участие и/или притежаване на дялови и/или ценни книжа в юридически лица, наличие на публични задължения и други, подлежащи на принудително изпълнение задължения, данни, необходими за идентифициране за целите на данъчното законодателство юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели, данъчен идентификационен номер, издаден от тази юрисдикция и др.;
  • Културна идентичност – хоби;
  • Лични данни, които се отнасят за здравето на физическо лице;
  • Други – лични данни, свързани с присъди и нарушения и т.н.
ЖЗК „Съгласие” АД може да събира и обработва лични данни на физически лица, предоставени от работодател или от друго лице, с цел сключване на застрахователен договор в тяхна полза.