Мажоритарен собственик на капитала на ЖЗК "Съгласие" АД е "Уеб Финанс Холдинг" АД. "Уеб Финанс Холдинг" АД е публична компания, специализирала дейността си в извършването на сделки за придобиване на права по вземания и поемане на риска от събирането на тези вземания; финансови и търговски операции с кредитни портфейли, реструктуриране и управление.

„Уеб Финанс Холдинг“ АД е българска компания, създадена през 2002 г., с основен предмет на дейност консултация и управление на дългови портфейли, управление на предприятия в ликвидация, на предприятия в ликвидни кризи, консултантски и правни услуги.

През периода 2010 – 2018 г. преориентира основната си дейност от събиране на вземания към структуриране на финансова група – „Холдинг“ и притежава значителни акционерни дялове в „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, “Съгласие Инс Брокер” ЕООД, „БМ Лизинг“ ЕАД, „Контрол и инженеринг“ АД, Пенсионноосигурителна компания "Съгласие" АД, "Тексим банк" АД и др.